यस कार्यालयको आ. व. २०७३/०७४ को वार्षिक कार्यक्रम अनुसार बिशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्गतको प्रांगारीक मल वितरण गर्ने कार्यक्रम भए अनुसार यस जिल्लाको लागी १५० मे. टन कृषकहरुलाई प्रांगारीक मल अनुदान वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेकोले प्रांगारीक मल अनुदान (जिल्लास्तर) कार्यविधि, २०७२ बमोजिम माटो व्यवस्थापन निर्देशनालय हरिहरभवनमा यस जिल्लाको लागी आपुर्तिकर्ताको रुपमा सुचिकृत भएका कम्पनि तथा फर्महरुले यस सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र कार्यविधिको अनुसूची ५ अनुसारको विवरण यस कार्यालयमा पेस गर्न पुनः सूचना प्रकाशित गरिएको छ .