प्रांगारीक मल आपूर्ति सम्बन्धि निवेदन बारे सूचना साना अनुदान सहयोगका लागि प्रस्तावना उप आयोजना अवधारणा पत्र आबेदन फाराम साना अनुदानका लागि प्रस्तावना आव्हान सम्बन्धी सुचना । साना सिँचाइ तथा सहकारी सिँचाइ निर्माणका लागि आबेदन पेश गर्ने बारे सुचना । सामुदायिक वीउ प्रशोधन तथा भण्डारण केन्द्र स्थापना सहयोग बारे ।

प्रकाशीत बस्तुगत नक्सा हरु

# Title Category Action
18 कृषि सेवा केन्द्र र गा.बि.स बारे जानकरी Image
19 जिल्लाका मौरीपालन पकेट क्षेत्रहरु Image
20 कृषि तथा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम लागू भएका गा.बि.स.हरु Image